INFORMATIE OVER JE PRIVACY

Privacyreglement van MTB Zorg

RECHTEN EN PLICHTEN: UW PRIVACY
Als cliënt van MTB Zorg heeft u rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook moet de zorg voldoen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden GGZ. Hieronder vindt u een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste rechten. Als u het volledige protocol wilt bekijken of de volledige leveringsvoorwaarden GGZ wilt lezen, kunt u dit navragen bij uw begeleider van MTB Zorg. Onderaan deze pagina vindt u bovendien enige informatie over de veiligheid van onze websites.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
MTB Zorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Heeft u algemene vragen over privacy? Stuur dan een mail naar info@mtbzorg.nl

PERSOONSGEGEVENS
Als u bij ons in behandeling komt, worden uw gegevens bij ons verwerkt en opgeslagen.
-Rechtmatig
Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt (verwerken is elke handeling met die gegevens, zoals verzamelen, opslaan, wijzigen of verstrekken). Dit wil zeggen dat ze alleen worden gebruikt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld (zoals uw begeleiding). Er worden ook niet meer gegevens verwerkt dan nodig zijn voor die doelen.
-Noodzakelijk
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld volgens een overeenkomst, omdat dit verplicht is volgens de wet of in geval van gevaar) of als de cliënt toestemming heeft gegeven. Voor gegevens over de gezondheid van de cliënt gelden nog strengere regels.
-Verstrekking aan derden
Alleen u, uw begeleiders en uw wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een voogd of curator) hebben toegang tot uw gegevens. Buiten die personen worden gegevens alleen aan derden verstrekt met uw toestemming. Dit geldt ook voor andere instellingen waar wij mee samenwerken en voor uw familie.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
De gegevens worden alleen verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht.

BEWAREN
De bewaartermijn voor medische gegevens is in principe vijftien jaar. Gegevens met betrekking tot de behandeling van een cliënt worden tot vijf jaar na het einde van de behandeling bewaard. Andere gegevens (bijvoorbeeld als u een vraag stelt via de website) worden zo lang bewaard als nodig is om het verzoek of de vraag af te handelen.

KLACHTENBEHANDELING
U kunt een klacht indienen als u vindt dat het reglement niet wordt nageleefd. Lees op onze website meer over onze klachtenregeling.

RECHT OP INZAGE
Als u in behandeling bent bij MTB Zorg, worden gegevens over u en uw behandeling vastgelegd in een (elektronisch) patiëntendossier. Als cliënt heeft u altijd het recht om dit dossier in te zien.
– Welke gegevens?
Dat recht geldt voor alle gegevens in uw dossier. De persoonlijke werkaantekeningen van de hulpverleners zijn geen deel van het (elektronisch) dossier en worden tussentijds vernietigd. U heeft dus geen recht om deze gegevens in te zien. Dit alles is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
– Hoe kunt u uw dossier inzien?
U kunt uw begeleider vragen of u uw dossier (deels) kunt inzien. De begeleider spreekt dan met u af wanneer u het dossier kunt bekijken. U kunt uw hele dossier bekijken (in aanwezigheid van uw begeleider) of alleen het deel dat deze over u heeft bijgehouden. Dit kunt u aangeven als u de afspraak maakt. U hoeft niet uit te leggen waarom u uw dossier wilt inzien. Uiterlijk binnen tien werkdagen na uw aanvraag kunt u uw dossier inzien (op papier of op de computer).
Bij het inzien van uw dossier is altijd een begeleider van MTB Zorg aanwezig. Deze kan u helpen en vragen beantwoorden over het dossier. Als u vragen heeft over delen van het dossier die door andere behandelaars zijn geschreven, kunt u naar hen worden doorverwezen. In plaats van uw begeleider kan ook een andere begeleider bij de inzage aanwezig zijn. Als u uw dossier wilt inzien zonder dat daar een hulpverlener bij is, kan dit alleen als u afdrukken van uw dossier ter inzage krijgt of meeneemt.
– Ondertekenen verklaring
Uw inzage wordt ingevuld op een formulier. Op dit formulier wordt vermeld welk deel van het dossier u heeft gezien en wanneer.
Ook als u afdrukken van het dossier meeneemt, wordt dit altijd genoteerd op het formulier. Vervolgens ondertekenen u en de begeleider allebei het formulier.

RECHT OP VERBETERING
Als u vindt dat gegevens in uw dossier niet kloppen, verouderd of onvolledig zijn, dan kunt u bij uw begeleider een schriftelijk verzoek indienen om de gegevens te verbeteren. De begeleider of zijn/haar leidinggevende laat u binnen vier weken weten of de gegevens kunnen worden aangepast en geeft ook aan waarom wel of niet. Als u en uw begeleider het niet eens worden over de juistheid van de gegevens, wordt naast de visie van de begeleider ook uw visie op de gegevens in het dossier opgenomen.

RECHT OP AANVULLING
Als u aanvullingen in uw dossier wilt laten opnemen omdat u uw gegevens wilt toelichten, dan voegt de begeleider deze toe. Hierbij wordt gemeld dat dit een ‘Aanvulling door de cliënt‚’ is. De begeleider neemt de aanvulling altijd op, ook als hij/zij het er niet mee eens is.

RECHT OP VERWIJDERING
U kunt ook vragen of gegevens kunnen worden verwijderd. Dit kan schriftelijk en mondeling bij de begeleider. Als de begeleider de gegevens niet wil verwijderen, licht hij/zij toe waarom.
U kunt niet eisen dat gegevens toch worden verwijderd, maar u kunt wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de reden.

RECHT OP VERNIETIGING
In uitzonderlijke situaties kunt u schriftelijk via uw begeleider of consulent bij de gemeente verzoeken om uw (elektronisch) cliëntendossier te laten vernietigen. Zij moeten hier binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek gehoor aan geven, tenzij zeer zwaarwegend belang van derden daarboven gaat (bijvoorbeeld bij een genetische ziekte). Gevolg van de vernietiging is wel dat de begeleiding beëindigd moet worden omdat die zonder uw gegevens niet kan worden gecontinueerd.

KWALITEITSVERBETERING
Als u een verzoek voor verbetering, aanvulling of verwijdering in het dossier doet, moet de begeleider dit altijd met zijn of haar collega bespreken. Dit is om de kwaliteit van de behandeling te kunnen verbeteren.

INZAGE DOOR ANDEREN
Als familie, uw partner of iemand anders een verzoek doet om uw dossier in te zien, geven wij hiervoor in principe geen toestemming. Ook niet nadat u overleden bent. Dit is om uw privacy te beschermen en wordt bepaald door wet- en regelgeving. Gegevens uit dossiers van cliënten kunnen wel opgevraagd worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit mag echter alleen als de gegevens volledig geanonimiseerd zijn (dat wil zeggen dat ze niet herleidbaar zijn tot personen).

WELKE INFORMATIE WORDT UITGEWISSELD MET UW VERWIJZER?
Als u bij MTB Zorg in behandeling komt, is dat altijd op basis van een indicatie meestal van de gemeente. De gemeente wordt (met uw toestemming) op verschillende momenten geïnformeerd over uw behandeling bij MTB Zorg.

– Na de indicatiestelling (het vaststellen van uw zorgbehoefte) ontvangt de gemeente informatie over uw intake en een afschrift van uw behandelplan, met daarin uw zorgvraag.

– Na afronding van uw begeleiding ontvangt de gemeente een brief met informatie over het verloop van uw behandeling en de reden van uitschrijving.

– Als uw behandeling langer dan een jaar duurt, geven we uw gemeente tussentijdse informatie over het verloop van uw begeleiding

Aan de start van de behandeling vragen we u om een toestemmingsverklaring te tekenen waarin u aangeeft dat wij uw gemeente mogen informeren. Als u dit niet wilt kunt u helaas niet door ons worden begeleid.

VEILIGHEID GEGEVENS VIA WEBSITE
Onze websites zijn voorzien van een zogenaamd ‘SSL-certificaat’. U kunt dit zien aan https:// in plaats van http:// voor het webadres. Ook is er vaak een slotje zichtbaar bij het adres. Dit betekent dat de website beveiligd is en alle gegevens worden versleuteld (encryptie).
Als u gegevens stuurt via onze websites, bijvoorbeeld als u een vraag stuurt via een formulier, kan niemand via internet meelezen. Ook kan de informatie tussen u en de website (en andersom) niet worden gewijzigd. Ook de databases waar uw persoonlijke informatie terecht komt, bijvoorbeeld uw telefoonnummer als u wilt dat wij u terugbellen, zijn veilig. De ingevulde formulieren worden automatisch doorgestuurd aan de persoon die deze gegevens in behandeling neemt, bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris als u een klacht via onze website hebt ingediend. De gegevens in de database worden hierna periodiek verwijderd. Bij de meeste formulieren gebeurt dat wekelijks, bij sollicitaties enige tijd na afloop van de procedure.